Untitled Document

Les in spraekwrd
'n Verhaaltje van Truus van Kempen-Leurs.

Eine liraar in de Nederlandse taal haw les gegaeve in spraekwrd.

Om te kieke of zn lirlinge t begrepe hawwe zag hae, ,, en noe jonges wil ich ns huere waem mich ein spraekwaord kan numme. Wilke, begin doe mr.   Wilke dnktj nao en zaetj; ,, Nao raege kmpj znnesjien  ,, Good zoa en doe Huubke?  ,, Gedeildje vreug is dbbele vreug zaetj Huubke drek, en doe Sefke?

Deze, eine snaak altied vol streek, zaetj mit n staole gezich;  ,, Eine gek kan mie vraoge es tin wieze knne be-antwaorde.

De liraar witj neet good waat dr hie van mt dnke en zaetj; ,, Nag ein Sefke.   

En Sefke; ,, Waem de sjoon pastj, trktj m aan.

Noe weurtj de liraar nitsj en sjriftj ; ,, En noe ein anger spraekwaord of ich haol dn dirrekteur.    Vl gesjrif en weinig wl, geitj Sefke wujer.

De liraar giftig,  vluchtj de klas oet en haoltj dn dirrekteur.

Ongertsse weurtj de klas onrstig en Sefke zaetj; ,, Es de kat van hoes is danse de muis oppe taofel.

Den kmptj de liraar kalm en deftig achter dn dirrekteur weer bnne. ,, t Hinkendje paerd lptj achteraan, zaetj Sefke.

Dn dirrekteur geitj nao Sefke en vreugtj mit eine brei-je lach  ,, Zao Sefke,  kns doe zon sjoan spraekwrd?  Knse dr nag mi ?

,, Zeker dirrekteur, ein ngelk kmptj zelje allein.

Noe weurtj aug dn dirrekteur kwaod en zaetj: ,, Noe ein fetsuunlik spraekwaord anges mt ich dich de bks oetkloppe

,,Vr geweldj mt alles wieke zaetj Sefke.  Den trktj dn dirrekteur m oet de bank en zaetj Sefke nag gaw : ,, bezint eer ge begint.

Sefke weurtj ver de knie gelagtj en krigtj ze duchtig gerete  en zaetj mit ein pienlik gezich: ,, Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook n ander niet.

Den weurtj dr heives gestuurdj en bie de dr drjter zich m en zaetj, ,, Oost west,thuis best.

Effe later stuktj hae de kop door de dr en zaetj taege de liraar

,, Dr kmpj altied gelk bie ein ongelk.   Waem t lste lachtj, lachtj t bs.   Waem neet sterk is mt slum zeen.   Ich gaon de plaat poetse.

Den kedderdj  hae gaw heives !

 
 
 
Webontwikkeling: Bart Golsteijn