START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

TEKSTEN

Zoea ging det Vreuger

P. Feller, Echt

Zoea ging det veuger

 

Jantje, Pitje, Frenske, Truuske,

Sjarel, Bertje, en oos Huùb

Waekelikse candidate

Väör einsjrobbäört inne kuüb

Moder greep het raochel iezer

Poeakdje duchtig inne stoof

Greep eine kaetel bie zien oeare

Leefs de grotste dae het goof

Pompdje dae dén vol met water

Staokdje flot de stoof zoea heit

Deste kuumdjes vanne wörmdje

Enste naad woors vanne zweit

És det water in dae kaetel

Kaokdje wie eine ertwepot

Sjriëwdje moder, oet eur lommele

Spoojdj uch ins e bietje flot

Get kawd derbie, en den mer sjrobbe

De voeligheid van ein ganse waek

Vies straotverkes, zoae reep den moder

Geer zeentj weer oet, zoae zwart wie paek

Zoea ging den eine nao den angere

De kuup in, en het water, och,

Ein klats werm derbie, mer het woor steeds zwarter,

Jus ein duuster onwaersloch

Toch kome weer nao al det sjrobbe

Nog praoper oet det modderbad

Weer blonke pront wie eine spegel

És moder os tösse haw gehadj

Mer in eine kiër, dao reep oos Sjarel

Zek moder, és geer het nog neet wis

Ich en Truuke, en auch oos Bertje

Höbbe inne kuup gepis

                                   P.Feller, Echt

 

 

Een idee om te lezen: "Voetvallen"