START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

TEKSTEN

Van d'r Löbbe

Gekregen van Truus van Kempen-Leurs

ich höb potte en panne, antieke mèlkskanne
en alles nog zoea good es nuuj
kopere grule en stäöndje pendule
'ne wanjelstek of perpluuj
gebroekdje karpette en damescorsette
'ne kènjerfitjs en duueskes wiks
es geer get motj höbbe komtj nao van d'r Löbbe
want kieke verplicht uch tòt niks.

ich laef van d'n hanjel det is mien bestaon
miene pap haef 't auch zien gans laeve gedaon
't sjachere det zit bie òs in 't blood
ich höb spas aan mien eige
't geit mich noe good.

ich höb naegel en sjroeve en ring väör de doeve
'ne Antonius van Padua
kwes väör te witte en losse gebitte
en zelfs nog eine prima BH
sjoean sjildrieje en herte-gewieje
en väör opa eine fijne pieperèk
'ne kersstal jandomme pas ins väör gezònge
't is sjameswaerd det ich 't zèk.

ich höb slipse en sjale en väör 'ne kale
'n pruuk van Chinese verkeshaor
'ne stool mit drie stumpele è mommegezich mit rumpele
en ein Spaanse gitaar mit ein snaor
twieë lènkse krökke en geitewölle zökke
'ne bromfitsj mit nikkele stuur
bäöstele väör 't twalet en van alles en nog get
kompj gaw want ich bön auch neet duur.

'ne akwarium mit nachhok è bielke mit hauwblok
è paar koelsjoon vanne Willem Sophie
'ne spegel väör leke nag noeats in gekeke
'ne kwetsbuujel mit de basse opziej
twieë jes zònger moewe 'ne grieze en 'ne roewe
patsje en mötse en vaze mit blötse
en det väör eine appel en ein eij.

fornuze en kaste en tillevisie-maste
interlok bòkse groeate maot versjètte en metse
eine hondj waat kan bletse
'n rol berosdje monikadraod twieë spraekendje pòppe
'ne dösj väör te tòppe
en pötjes väör onger 't bèd
drie zek aoj lòmmele en allerlei klòmmele
't stui-jt al waekes in de gezèt.


 

 

Een idee om te lezen: "Vliegtuigwrak 2014-03-11 berging ?"