START BIDPRENTJES PEY & OMSTREKEN LILBOSCH & PEY 40-45 FOTOCOLLAGE TEKSTEN GASTENBOEK INFO

TEKSTEN

Aoj riemkes 1

Versjes, riemkes, kènjerspelkes, kroepdoor leedjes

Sjoeat-leedje; Kènjer-leedje;


kinne - kinne- wiebele rie - ra - roetsj
moele - moele - fleurke weer vare op de koetsj
naaze - naaze - piepke weer vare op de leierbaan
auge - auge - träönke rie - ra - roetsj.
....  knip, zag kepläönke
....  ich trek dich aan 't häörke.


Kènjer-spel; Kènjer-gebed;

hoes....om Ooze Leven hieërke
kaetel....drom gaef sjoean waerke
driemaol rondj gaef sjoean daag
kerwitsj, kerwatsj, kerwederom. det de zòn weer sjiene maag.


Kring-spel; Oettel-riemke;

ringele, ringele, roeaze den duuvel woor aan 't kroeate sjrabbe
bòtter in de doeaze hae wis neet wie d'r 't mets mòs pakke
eijer in de kaste hae sneej zich in d'n doem
mörge zòlle weer vaste det goof ein dikke proem
äövermòrge: lemke slachte van 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100!
det zal rope: beeeeh !


Aaftèl-riemke; Bòksprènge;

ein, twieë driej robbedobbedop
de hommel en de biej robbedobbedop
de haan en de sjroet hamer, sjieër of mets ?
..... doe bös oet !!


Touwsprèng-leedje; Kroepdoor-leedje;

ein - brook ei bein witte zwane, zwarte zwane
twieë - deej zich wieë waem geitj mit nao ingelandj vare?
driej - woor d'r biej ingelandj is geslaote
veer - drònk beer de släötel is gebraoke
vief   - sloog zien wief dao is geine ènkele tummerman
zès - deej zien bès dae de släötel make kan
zeve - wo bösse gebleve kroep door........
ach - stòng op wach
nege - vòng vlege Oettèl-riemke;
tieën - raapdje spieën
ellef - plòf zellef hop paerdje hop
twellef - det bön ich zellef hop, hop, hop de berg her-op
dertieën - de kop aaf dao koom eine greune wage
vieërtieën - de ròmp 't paerdje woor zoea mager
vieftieën - de stòmp. haw zeve jaor inne stal gestaon
kòs neet mieë väör de wage gaon
koe woor krank,
os woor blèndj
gaat inne bòks
woo de wèndj door flimpj.

Oettèl-riemke;

hop hop hop paerdje
mit fien vosse-staertje
rieje nao de mäöle 
òm ein zekske haver
kan det paerdje drave
òm ein zekske wikke
kan det paerdje slikke
ju, ju paerdje op eine draaf
mòrge is 't weer zòndaag
den komme de hieëre
mit die bòntje klieëre
den komme de vrouwe
mit die bòntje mouwe
den komme de kènjerkes
mit die bontje vlènjerkes
den kömptj den akkerman
mit zien paerdje achteran


Een idee om te lezen: "Koersbaltoernooi individueel 2013"