Untitled Document

Van d'r Lbbe
Gekregen van Truus van Kempen-Leurs

ich hb potte en panne, antieke mlkskanne
en alles nog zoea good es nuuj
kopere grule en stndje pendule
'ne wanjelstek of perpluuj
gebroekdje karpette en damescorsette
'ne knjerfitjs en duueskes wiks
es geer get motj hbbe komtj nao van d'r Lbbe
want kieke verplicht uch tt niks.

ich laef van d'n hanjel det is mien bestaon
miene pap haef 't auch zien gans laeve gedaon
't sjachere det zit bie s in 't blood
ich hb spas aan mien eige
't geit mich noe good.

ich hb naegel en sjroeve en ring vr de doeve
'ne Antonius van Padua
kwes vr te witte en losse gebitte
en zelfs nog eine prima BH
sjoean sjildrieje en herte-gewieje
en vr opa eine fijne pieperk
'ne kersstal jandomme pas ins vr geznge
't is sjameswaerd det ich 't zk.

ich hb slipse en sjale en vr 'ne kale
'n pruuk van Chinese verkeshaor
'ne stool mit drie stumpele mommegezich mit rumpele
en ein Spaanse gitaar mit ein snaor
twie lnkse krkke en geitewlle zkke
'ne bromfitsj mit nikkele stuur
bstele vr 't twalet en van alles en nog get
kompj gaw want ich bn auch neet duur.

'ne akwarium mit nachhok bielke mit hauwblok
paar koelsjoon vanne Willem Sophie
'ne spegel vr leke nag noeats in gekeke
'ne kwetsbuujel mit de basse opziej
twie jes znger moewe 'ne grieze en 'ne roewe
patsje en mtse en vaze mit bltse
en det vr eine appel en ein eij.

fornuze en kaste en tillevisie-maste
interlok bkse groeate maot versjtte en metse
eine hondj waat kan bletse
'n rol berosdje monikadraod twie spraekendje pppe
'ne dsj vr te tppe
en ptjes vr onger 't bd
drie zek aoj lmmele en allerlei klmmele
't stui-jt al waekes in de gezt.


 

 

 
 
 
Webontwikkeling: Bart Golsteijn