Untitled Document

Aoj riemkes 1
Versjes, riemkes, knjerspelkes, kroepdoor leedjes

Sjoeat-leedje; Knjer-leedje;

kinne - kinne- wiebele rie - ra - roetsj
moele - moele - fleurke weer vare op de koetsj
naaze - naaze - piepke weer vare op de leierbaan
auge - auge - trnke rie - ra - roetsj.
....  knip, zag keplnke
....  ich trek dich aan 't hrke.


Knjer-spel; Knjer-gebed;

hoes....om Ooze Leven hierke
kaetel....drom gaef sjoean waerke
driemaol rondj gaef sjoean daag
kerwitsj, kerwatsj, kerwederom. det de zn weer sjiene maag.


Kring-spel; Oettel-riemke;

ringele, ringele, roeaze den duuvel woor aan 't kroeate sjrabbe
btter in de doeaze hae wis neet wie d'r 't mets ms pakke
eijer in de kaste hae sneej zich in d'n doem
mrge zlle weer vaste det goof ein dikke proem
vermrge: lemke slachte van 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100!
det zal rope: beeeeh !


Aaftl-riemke; Bksprnge;

ein, twie driej robbedobbedop
de hommel en de biej robbedobbedop
de haan en de sjroet hamer, sjier of mets ?
..... doe bs oet !!


Touwsprng-leedje; Kroepdoor-leedje;

ein - brook ei bein witte zwane, zwarte zwane
twie - deej zich wie waem geitj mit nao ingelandj vare?
driej - woor d'r biej ingelandj is geslaote
veer - drnk beer de sltel is gebraoke
vief   - sloog zien wief dao is geine nkele tummerman
zs - deej zien bs dae de sltel make kan
zeve - wo bsse gebleve kroep door........
ach - stng op wach
nege - vng vlege Oettl-riemke;
tien - raapdje spien
ellef - plf zellef hop paerdje hop
twellef - det bn ich zellef hop, hop, hop de berg her-op
dertien - de kop aaf dao koom eine greune wage
viertien - de rmp 't paerdje woor zoea mager
vieftien - de stmp. haw zeve jaor inne stal gestaon
ks neet mie vr de wage gaon
koe woor krank,
os woor blndj
gaat inne bks
woo de wndj door flimpj.

Oettl-riemke;

hop hop hop paerdje
mit fien vosse-staertje
rieje nao de mle 
m ein zekske haver
kan det paerdje drave
m ein zekske wikke
kan det paerdje slikke
ju, ju paerdje op eine draaf
mrge is 't weer zndaag
den komme de hiere
mit die bntje kliere
den komme de vrouwe
mit die bntje mouwe
den komme de knjerkes
mit die bontje vlnjerkes
den kmptj den akkerman
mit zien paerdje achteran


 
 
 
Webontwikkeling: Bart Golsteijn